? ?
?
? ارسال پرسش

رویدادهای پیش رو

کارشناسان خبره

همکاری با کارشناسان خبره فن وحقوق و ارائه راهکارهای بهینه حل دعاوی مرتبط

سابقه درخشان

نخستین سایت تخصصی ارائه خدمات حقوق مهندسی در قالب همکاری توامان کارشناسان متبحر فن و حقوق

کیفیت ارائه پاسخ

افزایش ضریب کیفیت پاسخ سوالات کاربران براساس قوانین ، و آیین نامه های جاری کشور و همکاری کارشناسان خبره حرفه فن وحقوق

تایید فعالیت موسسه

اخذ گواهی صلاحیت ثبت موسسه از اداره ثبت شرکت ها

طرح های اشتراک در تکسایار

طرح طلایی

طرح طلایی و توضیحات تخصصی این طرح در مورد مزایا و سود آن برای خریداران یا اعضاء تکسایار یا هر متنی شبیه این برای تشویق به خرید طرح طلایی

۲۰,۰۰۰ ت
۱۳,۰۰۰ ت

طرح طلایی زرین

طرح طلایی و توضیحات تخصصی این طرح در مورد مزایا و سود آن برای خریداران یا اعضاء تکسایار یا هر متنی شبیه این برای تشویق به خرید طرح طلایی

۱۲۰,۰۰۰ ت
۱۱۰,۰۰۰ ت

طرح طلایی زرین

طرح طلایی و توضیحات تخصصی این طرح در مورد مزایا و سود آن برای خریداران یا اعضاء تکسایار یا هر متنی شبیه این برای تشویق به خرید طرح طلایی

۱۲,۰۰۰ ت
۹۵,۰۰۰ ت

طرح طلایی زرین

طرح طلایی و توضیحات تخصصی این طرح در مورد مزایا و سود آن برای خریداران یا اعضاء تکسایار یا هر متنی شبیه این برای تشویق به خرید طرح طلایی

۱۲,۰۰۰ ت
۹۵,۰۰۰ ت
ورود


ورود
ویرایش شماره

ارسال کد
ورود از طریق ایمیلورود
ویرایش ایمیل

ارسال کد
ورود از طریق شماره تلفن همراه