? ?
?
? ارسال پرسش

کارشناسان خبره

همکاری با کارشناسان خبره فن وحقوق و ارائه راهکارهای بهینه حل دعاوی مرتبط

سابقه درخشان

نخستین سایت تخصصی ارائه خدمات حقوق مهندسی در قالب همکاری توامان کارشناسان متبحر فن و حقوق

کیفیت ارائه پاسخ

افزایش ضریب کیفیت پاسخ سوالات کاربران براساس قوانین ، و آیین نامه های جاری کشور و همکاری کارشناسان خبره حرفه فن وحقوق

تایید فعالیت موسسه

اخذ گواهی صلاحیت ثبت موسسه از اداره ثبت شرکت ها

حساب خود را شارژ نمایید

بسته طلایی

با پرداخت ۲۰۰۰۰۰ تومان
۲۵۰۰۰۰ تومان شارژ بگیرید

۲۰۰,۰۰۰ ت
۲۵۰,۰۰۰ ت

بسته نقره ای

۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۷۰,۰۰۰ ت

بسته برنزی

۱۰۰,۰۰۰ ت
۱۱۰,۰۰۰ ت

۱۰۰ ت
۱۱۰ ت