آشنائی مردم با حق و حقوق قانونی خود از یک سو، و فشار اقتصادی از سوی دیگر باعث شده تا حجم دعاوی حقوقی افزایش یافته و طرح دعوی حوادث، به ویژه حوادث ساختمانی و صنعتی، در محاکم قضائی، پای اشخاص متعددی با مسئولیت های متفاوت را پیش کشانده است.

مؤسسه حقوق مهندسی تدبیر کارشناسان ساختمان اسپانه (تکسا) درراستای موضوعات و مشکلات مبتلا به مهندسی ساختمان و صنعت ، اقدام به تشکیل دپارتمان های مختلفی نموده که دپارتمان حقوق مهندسی ایمنی و حوادث ناشی از کار یکی از آنها است.
آشنائی مردم با حق و حقوق قانونی خود از یک سو، و فشار اقتصادی از سوی دیگر باعث شده تا حجم دعاوی حقوقی افزایش یافته و طرح دعوی حوادث، به ویژه حوادث ساختمانی و صنعتی، در محاکم قضائی، پای اشخاص متعددی با مسئولیت های متفاوت را پیش کشانده است. شناخت مسئولیت ها توسط مهندسین و نحوه برنامه ریزی و اقدام به منظور مصون بودن از میزان قصوری که در هنگام بروز حوادث، متوجه آنان خواهد گشت، موضوع بسیار مهمی ست که با مشاوره و آموزش می توان از آن بهره گرفت.
هدف کلی دپارتمان حقوق مهندسی ایمنی و حوادث ناشی از کار ، آموزش و مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی و آتش نشانی با بهره گیری از کارشناسان صاحب صلاحیت در موضوعات مختلف دپارتمان حقوق مهندسی ایمنی می باشد.
شما می توانید با برقراری ارتباط با مؤسسه تکسا، از همراهی ما درخدمات آموزشی و مشاوره ای در راستای مهندسی ایمنی و آتش نشانی بهره مند گردید:
- ایمنی حین اجرای ساختمان:

امروزه رعایت ایمنی حین اجرای کارهای ساخت وساز از ضروریات عملیات ساختمانی بوده و شعار جهانی “اول ایمنی بعد کار” سرلوحه اقدامات متولیان حرفه ای اجرای پروژه ها است. جهت رعایت ایمنی کافی است از وقوع حادثه جلوگیری کنیم و اگر علل وقوع حوادث را بدانیم و خطاها را شناسایی کنیم ، با مهندسی معکوس و انجام تدابیر لازم می توان از وقوع حادثه جلوگیری کرد.
در خصوص استفاده از تجهیزات حفاظت فردی نیز باید اذعان داشت که در راستای پیشگیری از آسیب های شغلی ، همواره به کارگیری تکنیک های مهندسی جهت حذف ریسک های موجود، نسبت به استفاده از وسایل حفاظت فردی اولویت دارند لیکن استفاده بهینه از وسایل حفاظت فردی مناسب نیز دارای اهمیت ویژه ای است.
- ایمنی حین بهره برداری از ساختمان:
تأمین شرایط ایمن در زمان بهره برداری منوط به اجرای دقیق مقررات و استانداردهای صنعت ساختمان بطور اعم ، و مباحث مقررات ملی ساختمان بطور اخص می باشد که خود ، مسئولیت بسیار بزرگی است.
چرا که:
تمامی مسئولیتها و تعهدها ، زمانی خودنمائی می کنند که حادثه ای به وقوع به پیوندد.
مسئولیت اجرای ایمن و سالم ساختمان، مسئولیتی است که تا پایان عمر ساختمان به قوت خود باقی است و به دوران قانونی اجرا و نظارت منتهی نمی شود.
- ضوابط آتش نشانی درساختمانها:
مشاوره درخصوص ضوابط آتش نشانی درساختمانها براساس مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان
مشاوره در خصوص تجهیزات آتش نشانی و ایمنی بازرسی و ممیزی ایمنی و آتش نشانی
طراحی سیستم های اعلام حریق
طراحی سیستم های اطفاء حریق
بطور کلی، عناوین اقداماتی که توسط مشاورین مؤسسه تکسا ارائه می شود بدین شرح است:
- ایمنی حین اجرای ساختمان

ارائه راه کارهای پیشگیرانه به منظور جلوگیری از بروز حریق و حادثه
مشاوره استفاده بهینه از وسایل حفاظت فردی مناسب و متناسب
کاهش یا حذف میزان مسئولیت در حوادث
مشاوره روابط کار و کارگری و مشکلات قراردادی
- ایمنی حین بهره برداری از ساختمان:

مشاوره درخصوص ضوابط آتش نشانی درساختمانها
مشاوره در خصوص تجهیزات آتش نشانی و ایمنی
بازرسی و ممیزی ایمنی و آتش نشانی
طراحی سیستم های اعلام حریق
طراحی سیستم های اطفاء
- حریق ایمنی و آتش نشانی در صنایع

? ?
?
? ارسال پرسش

مقالات تخصصی

مقالات تخصصی دپارتمان ایمنی و حوادث ناشی از کار

همایش ها و کنفرانس ها

همایش ها و کنفرانس های دپارتمان ایمنی و حوادث ناشی از کار